La distribution de Lime Iro Senkitan - Nankoku Yume Roman

Acteurs principaux

Yuuka Aimoto (2004-2004)
(Personnage : Rinzu Kuroda )
Sayaka Aoki (2004-2004)
(Personnage : Kinu Fukushima )
Shinichirou Miki (2004-2004)
(Personnage : Shintaro Umakai )
Tsubasa Otomiya (2004-2004)
(Personnage : Sarasa Honda )
Kaoru Sasajima (2004-2004)
(Personnage : Asa kato )
Ai Shimizu (2004-2004)
(Personnage : Momen Sanada )

Acteurs secondaires

Les Voix