Accueil > Encyclopdie > G > Grand Blue > La production

La production de Grand Blue

Crateur

Kenji Inoue (2018-2018)
Shinji Takamatsu (2018-2018)
Kimitake Yoshioka (2018-2018)

Producteurs

Gouta Aijima (2018-2018)
Youko Baba (2018-2018)
Shin Furukawa (2018-2018)
Toshihiro Maeda (2018-2018)
Kazuto Matsumura (2018-2018)
Ryousuke Suzuki (2018-2018)
Hisashi Suzuki (2018-2018)
Kazuaki Takahashi (2018-2018)

Studio de production

Zero-G

Compositeur du gnrique

Shounan no Kaze (2018-2018)

Interprète du gnrique

Shounan no Kaze (2018-2018)