La production de My Roomate is a Cat

Crateur

Deko Akao (2019-2019)
Asu Futatsuya (2019-2019)
Minatsuki (2019-2019)
Kaoru Suzuki (III) (2019-2019)

Studio de production

Zero-G

Musique

Rieko Miyoshi (2019-2019)